Lelki gondolatok

2015.03.17 10:14

ISTEN FELSÉGE

 

"Ha azt mondod nekem: "Mutasd meg, milyen a te Istened", ez a válaszom: "Mutasd meg nekem, milyen a te embered és én megmutatom neked, milyen az én Istenem". Erre azt mondod: "Te látod, írd le, milyen az Isten?"

Halld meg hát, ember: Sem elmondani, sem leírni, sem testi szemmel látni nem lehet, milyen a

z Isten. Dicsőségét a lélek nem foghatja meg, nagyságát nem érheti fel, magasságát nem gondolhatja el.

Ereje nem tűr összehasonlítást, bölcsességéhez nincsen mérhető, jósága utánozhatatlan, bőkezűsége kimondhatatlan.

Mert ha fényességnek mondom, művét mondom ki. Ha Igének mondom, elsőségét mondom ki. Ha értelemnek mondom, okosságát mondom ki. Ha Léleknek mondom, a magam lélegzetvételét mondom ki őbenne. Ha bölcsességnek mondom, fiát mondom ki. Ha erőnek mondom, hatalmát mondom ki. Ha jelenségnek mondom, tevékenységét mondom ki. Ha gondviselésnek mondom, jóságát mondom ki. Ha országnak mondom, dicsőségét mondom ki. Ha Úrnak mondom, bírónak mondom. Ha bírónak mondom, igazságosnak mondom. Ha Atyának mondom, mindennek mondom.

Úr, mert mindeneken uralkodik; Atya, mert mindenekelőtt volt, alkotó és teremtő, mert mindent alkotott és teremtett. Magasságbeli, mert mindenek- felett áll; mindenható, mert mindent tart és átölel. Mert az egek magasságai és a mélységek mélységei az ő kezében vannak és nincs hely, ahol időznék vagy megpihenne.

Az ég az ő műve, a föld és a tenger az ó alkotása, az ember az ő teremtménye és képmása. A Nap és a Hold és a csillagok az ő elemei, amelyeket jeleknek állított: időül, napokul és évekül, hogy az embereknek segítségére legyenek és nekik szolgáljanak. És mindeneket Isten alkotott - hiszen azelőtt nem voltak -, hogy felségét műveiből ismerjük és értsük meg." - Antióchiai Szent Theophil

 

 
 

TUTTO VANITAS, minden hiúság, csak hiábavalóság.

 
State calmi adesso bambini ...
 

"Maradjatok nyugton, gyerekek
Figyeljetek csöndben
Mint jó gyermekek
Mesét mondok nektek
Vidám lesz, és jó a vége.
Lesznek rosszakaratú emberek is,
Akik zavart keltenek.
Legyetek hát jók és
Hajoljatok közel.
A ma esti történet
Elgondolkodtató lesz
Olyanokról, akiké az éjszaka sötétje

De derűssé tesszük. Ne féljetek hát".
 
"A film főcíme alatt a Legyetek jók, ha tudtok hangzik, a zeneszerző előadásában, amint két kislány hallgatja…"
 
 
 
Hiúság hiúsága - Vanità di vanità
 
" ... Don Filippo (Fülöp atya) árva gyermekeinek kórusa énekli, csilingelő ütőhangszerekkel gazdagon díszített hangszerelésben. A jelenetben maga a zeneszerző is szerepel, amint vezényli a kórust."
(Szabad magyar fordításban)

Keresel itt, keresel ott,
de mikor a halál elragad,
mi marad az élvezetekből,
hiábavaló hiúság.

Ha csak a gyönyöröknek élsz,
csak az arany csillogását látod,
végén mi marad neked,
hiábavaló hiúság.

Keresel itt, keresel ott,
az élvezeteket hajszolod,
vidám vagy, száműzöd a gondot,
de ez csak hiábavaló hiúság.

Ha a tükörben nézed
nyugodt tekinteted,
el sem képzelheted,
hogy e nap a te végzeted.

Minden hiúság, csak hiúság,
éljetek boldogan és szerényen,
legyetek jók, ha tudtok,
a többi úgyis hiábavaló hiúság.

Minden hiúság, csak hiúság,
dicsérjétek az Urat alázattal,
adózzatok Neki szeretettel,
és semmiben nem szenvedtek majd hiányt.
 
Néri Szent Fülöp 

 

 

 ott béke tölt be mindent.

“Egyetlen jóakaratú nő és férfi sem vonhatja ki magát azon feladat

alól, hogy küzdjön a jó győzelméért a rossz felett. Olyan harc ez,
amelyet csak a szeretet fegyvereivel tudunk folytatni. Ahol a jó győz
a rossz felett, ott a szeretet uralkodik, és ahol a szeretet
uralkodik, ott béke tölt be mindent.”
Szent II. János Pál pápa

 

 

"A könyvekben keressük Istent, az imádságban megtaláljuk Őt!.”

"Padre, én nagyon sokat vétkeztem, nekem már nincs reményem! - Fiam, Isten szüntelenül nyomában van a legmakacsabb lelkeknek: te túlságosan sokba kerültél Neki, mint hogy magadra hagyjon. “

"- Padre, én nem hiszek Istenben! - Isten azonban hisz benned, fiam.” Pio atya 

"Ha az ördög mozgolódik, annak a jele, hogy nincs megelégedve. Inkább az nyugtalanítson bennünket, ha csendben van. “

Pietrelcinai Szent Pio - Francesco Forgione, 

Pio atya  

 

 

A JÓ CSELEKEDETEK ESZKÖZEI

 

"Szeressük mindenekelőtt Urunkat, Istenünket teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből, azután felebarátunkat, azután önmagunkat.

Ne öljünk, ne paráználkodjunk, ne lopjunk, ne vágyódjunk tiltott örömök után, hamis tanúságot ne szóljunk. Becsüljük meg minden embertársunkat. Ne tegyük másnak azt, amit magunk se kívánunk magunknak.

Tagadjuk meg önmagunkat, hogy követhessük Krisztust. Zabolázzuk meg ösztöneinket, ne adjuk át magunkat a gyönyöröknek. Szeressük a böjtöt. Adjunk ételt a szegényeknek, ruházzuk a mezíteleneket, látogassuk a betegeket, temessük el a halottakat, segítsünk a nyomorúságba jutottakon, vigasztaljuk a szomorúakat.

A világ cselekedeteitől tartsuk távol magunkat. Krisztus szeretetének semmit se tegyünk elébe. Indulatból ne cselekedjünk, haragot ne érleljünk, csalárdságot ne tartogassunk szívünkben, békességet ne színleljünk, a szeretetet ne hagyjuk el. Ne esküdözzünk, nehogy hamisan esküdjünk. Az igazságot valljuk meg szívünkkel és ajkunkkal. Ne fizessünk rosszért rosszal, ne legyünk méltánytalanok másokkal szemben, a velünk elkövetett igazságtalanságot pedig viseljük el türelemmel. Szeressük ellenségeinket, ne átkozzuk azokat, akik bennünket átkoznak, hanem inkább áldjuk őket. Viseljük el az üldözést az igazságért.

Ne legyünk fennhéjázók, sokat ivók, sokat evők, sokat alvók, zúgolódók, rágalmazók. Reményünket Istenbe vessük. Ha valami jót látunk magunkban, Istennek tulajdonítsuk, ne magunknak, de a rosszról mindig legyünk meggyőződve, hogy belőlünk ered, és így magunkra vessünk. Féljünk az ítélet napjától, rettegjünk a gyehennától, minden lelki vágyódásunkkal kívánkozzunk az örök élet után; és a halált naponkint tartsuk szemünk előtt.

Életünk cselekedeteit minden egyes órában kísérjük figyelemmel, és legyünk bizonyosak afelől, hogy Isten mindenütt lát bennünket. A szívünkben támadt gonosz gondolatok roppanjanak össze Krisztuson, a sziklán, és tárjuk fel Őt idősebb lelkiatyánk előtt. Ajkunkat őrizzük a gonosz és rossz beszédtől, ne szeressük a sokszavúságot, ne szóljunk üres és nevetésre késztető szavakat, ne leljük kedvünket a sok nevetésben vagy hahotázásban. Szívesen hallgassuk a szent olvasmányokat, és gyakran szenteljük magunkat az imádságnak.

A múlt bűneit naponkint valljuk meg imádságunkban Istennek könnyhullatás és sóhajtás közepette, hibáinkat magukat pedig igyekezzünk a jövőben megjavítani. Ne teljesítsük a test kívánságait, és gyűlöljük a magunk akaratát. Engedelmeskedjünk mindenben az elöljáró parancsainak, még akkor is, ha ő maga másképp tenne, amitől Isten őrizzen. Az Úr szava szerint: "Amiket mondanak nektek, cselekedjétek, de amiket cselekszenek, ne cselekedjétek!"

Ne akarjuk, hogy szentnek mondjanak bennünket, amíg valóban nem vagyunk azok, hanem igyekezzünk inkább szentté lenni, hogy több igazsággal nevezhessenek annak. Isten parancsait naponkint teljesítsük cselekedeteinkkel. Szeressük a tisztaságot, ne gyűlöljünk senkit se, ne szeressük a civakodást, kerüljük a dicsekvést, tiszteljük az idősebbeket, a fiatalokat pedig szeressük Krisztus iránti szeretetből. Imádkozzunk ellenségeinkért, haragosainkkal béküljünk ki még napnyugta előtt. Isten irgalmassága felől pedig sohase essünk kétségbe.

Íme, ezek a lelki élet művészetének eszközei. Ha fáradhatatlanul kihasználjuk őket éjjel és nappal, és be tudunk róluk számolni az ítélet napján, akkor az Úr megadja majd nekünk azt a jutalmat, amelyet ő maga ígért meg: "Szem nem látta, fül nem hallotta, sem az ember szívébe fel nem hatott, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik."

Szent Benedek